Treenerikutse

Vastavalt spordiseadusele peab treeneril olema treenerikutse.

Eestis on õigus treeneritele kutse andmiseks Eesti Olümpiakomiteel, igapäevaselt tegeleb treenerikutse, treenerite koolituse jms küsimustega EOK sihtasutus: Spordikoolituse ja -Teabe SA.

Kutseandmise ja taseme- ning täienduskoolituse korraldamiseks on EOK moodustanud koostöös spordialaliitudega kutsekomisjonid, mis kontrollivad taotleja vastavust tasemenõuetele, korraldavad kutseeksami ja otsustavad kutse andmise.

Kutsestandardi kohaselt on treener liikumisharrastuse ja spordispetsialist, kes juhib käitumisharjumuste kujundamise ja kehaliste ning vaimsete harjutuste abil inimese tervist toetavate ja sportlike eesmärkide saavutamist. Treeneri ülesanne on sportlike ja kehaliste võimete terviklik, tulemuslik ja ohutu arendamine. Treener täiendab oma teadmisi ja oskusi regulaarselt ning jagab oma kogemusi ka kolleegidega. Sealjuures on oluline treenerite eetikakoodeksi järgimine ning oskus olla treenitavatele eeskujuks.

EKR – Eesti Kutsekvalifikatsiooniraamistik (2008 kutseseadus).

Alates 2013. aasta novembrist kehtivad Eestis järgmised treenerite kutsestandardid:
EKR 3 abitreener
EKR 4 nooremtreener
EKR 5 treener
EKR 6 vanemtreener
EKR 7 meistertreener
EKR 8 eliittreener

KUTSE TAOTLEMINE
Vastavalt Kultuuri Kutsenõukogu poolt 14.11.2018 kinnitatud Kutse andmise korrale, peab kutse taotleja vastama järgmistele eeltingimustele ja tõendama oma haridustaset, läbitud taseme- ja täienduskoolitust, treeneri kutsetaset, töökogemust ja teisi nõudeid dokumentidega.

Abitreeneri, EKR – 3 kutse taotlemise eelduseks on:

vanus vähemalt 18 aastat, abitreener, tase 3 tasemekoolituse läbimine spordi üldainetes mahus 30 tundi ja spetsialiseerumise erialal/ spordialal 30 tundi, soovitavalt keskharidus ja spordiala harrastuse kogemus.

Nooremtreeneri, EKR-4 kutse taotlemise eelduseks on kaks võimalust:

  1. keskharidus, abitreener, tase 3 kutse omamine, lisaks abitreeneri tasemekoolitusele kogumahus 60 tundi nooremtreener, tase 4 tasemekoolituse läbimine spordi üldainetes mahus 50 tundi ja spetsialiseerumise erialal/ spordialal 50 tundi ning vähemalt 1-aastane erialane töökogemus abitreener, tase 3 kutsetasemel;
    2. kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning täienduskoolitus spetsialiseerumise erialal/ spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses.

Treeneri, EKR-5 kutse taotlemise eelduseks on kolm võimalust:

  1. keskharidus, nooremtreener, tase 4 kutse omamine, lisaks abitreeneri ja nooremtreeneri tasemekoolitustele kogumahus 160 tundi treener, tase 5 tasemekoolituse läbimine spordi üldainetes mahus 70 tundi ja spetsialiseerumise erialal/ spordialal 70 tundi ning vähemalt 3-aastane erialane töökogemus abitreener, tase 3 ja nooremtreener, tase 4 kutsetasemel kokku;
    2. viimase 5 aasta jooksul omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane täienduskoolitus spetsialiseerumise erialal/ spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 1-aastane erialane töökogemus viimasel 4 aasta jooksul;
    3. Kuus ja enam aastat tagasi omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane täienduskoolitus spetsialiseerumise erialal/ spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel ja vähemalt 5-aastane erialane töökogemus viimase 8 aasta jooksul.

Alates 01.01.2019 on kutse taotlemisel (nii esmasel kui taseme tõstmisel) ning taastaotlemisel vajalik kehtiva esmaabi baaskoolituse (16h) või täiendkoolituse (6h) läbimine.

Kutse taotlemine toimub ainult läbi Spordiregistri:

Kutse taotlemisel elektroonilisse keskkonda sisestatavad dokumendid:
Kutse taotlemisel
1) avaldab taotleja elektroonilises keskkonnas kutsetaotlemise soovi sisendklahvi uus taotlus kaudu ja sisestab taotletava kutsetaseme ning spetsialiseerumise,
2) taotleja poolt sisestatud andmete põhjal genereerib elektrooniline keskkond vormikohase CV,
3) laeb taotleja elektroonilisse keskkonda koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),
4) laeb taotleja elektroonilisse keskkonda koopia haridust tõendavast dokumendist,
5) tasemekoolituse üldainete läbimist tõendavad dokumendid laetakse elektroonilisse keskkonda
koolitaja poolt,
6) laeb taotleja elektroonilisse keskkonda tasemekoolituse erialaosa ja täienduskoolituse läbimist
tõendavad dokumendid,
7) laeb taotleja elektroonilisse keskkonda maksekorralduse koopia kutse andmisega seotud kulude
tasumise kohta.

Dokumentide esmase läbivaatamise teostab ainult Sporditeabe ja -koolituse Sihtasutus. JUHEND